Dr. Sheikh Osman Nuhu Shrabutu, Chief Imam of Ghana at Jalsa Salana UK 2016

1451